Meist

Lakkamatu palve

Lakkamatu palve - Kogudus, kes palvetab lakkamatult, sest usub, et inimeste elumuutus, koguduse kasv ja Jumalariigi laienemine on otseses seoses selle eest palvetamisega. Meie kirglikkus näha muutuseid, väljendub meie palvetamises. Tema ligiolus valed tulevad esile, tõde avaldub ning üleloomulik jõud kandub üle, et elada rõõmus ja usalduses armastatud Jumalalastena. Sk 4:6 "See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand."  2Aj 7:14, 1Ts 5:17

Siit leheküljelt leiad paveteemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, näidispalveid ning raamatu viiteid, jutlused ja tunnistusi, et võiksid olla veelgi efektiivsem oma palveelus.

DEKLARATSIOONID

Deklareerimine on Jumala Sõna välja rääkimine oma elu üle, et need tõotused saaksid nähtavaks meie eludes. See on vaimne seaduspärasus, et me saame selle mida me ütleme, kui me ei kahtle. Arendamaks palveelu täidame siis oma suud Jumala tahte kuulutamisega enda ja teiste kohta tunnistadades järgmist:

 

- Ma lähen julgelt palves Jumala trooni ette, sest Jeesuse veres on mul julgus sissepääsuks pühasse paika. (Hb 10:19)

- Ma palvetan igapäevaselt, sest Jeesuse palveelu on mulle eeskujuks. (Lk 6:12, Hb 5:7)

- Ma olen Jumala kaastööline. Minu palved võimaldavad Jumalal sekkuda olukordadesse, kus on pimedus. (Hs 22:30)

-  Palves ma ehitan oma suhet Jumalaga ning Tema osaduses ma saan muudetud. (2Kr 3:17-18)

-  Ma õpin tundma Jumala Sõna, et palvetada Tema tahte kohaselt. (1Jh 5:14-15; Jh 15:7)

-  Palvetades ma ei anna ruumi kahtlustele, vaid täidan ennast Jumala Sõnaga (Hb 11:6, Jk 1:6)

-  Mu palved on palutud usus, et Jumal vastab neile ja ma väljendan seda juba ette tänades vastuste eest. (Mk 11:24, 1Jh 5:15, Rm 4:20-21).

-  Ma tänan ja palvetan igapäevaselt uute kristlaste ja kaaskristlaste eest. (Kl 1:9-14)

-  Ma palvetan kõigi inimeste ja  juhtide ning oma riigi eest. (1Ti 2:1,2)

-  Jumala Vaim aitab mul paluda Talle meelepäraseid palveid ja Pühas Vaimus paludes saan üles ehitatud. (Rm 8:26,27; Ef 6:18; Jd 1:20)

- Ma pidevalt palvetan, et Jumal läkitaks nii mind kui ka teisi töötegijaid oma lõikusele  (Mt 9:37,38)

-  Mul on Kristuses meelevald kõndida hingevaenlase kogu väe peal ja miski ei tee mulle iial kahju. (Lk 10:19; Mt 18: 18)

-  Ühel meelel palutud ühispalve toob esile suured läbimurded. (Ap 4:23-31; Mt 18:19, Js 56:7)

-  Elan paastu elustiili alistudes Issandale kõiges. (Ap 13: 2-3; Mt 17: 19-21)

-  Mu palved on võimsad ja efektiivsed (Jk 5:16)

 

KIRJAKOHAD

- “Palvetage lakkamatult!” (1Ts 5:17)

- “Palvetage püsivalt, valvake tänupalves.” (Kl 4:2)

- “Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab 

palju korda.” (Jk 5:16)

-  “Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” (Hb 4:16)

- “Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.” (Lk 5:16)

- “Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu.” (Hb. 5:7)

-  “Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.”(1Jh 5:14-15)

- “Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!” (Mk 11:24)

- “Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.” (Jk 1:6)

- “mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele.” (Js 56:7)

- “Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.”  (1Tm 2:1-4)

- “Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises” (Kl 1:9)

- “Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus” (Jd 1:20)

- “Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.”(Mt 18:19-20)

- "Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim." (Jh 3:6)

- "See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand." (Sk 4:6)

 

- “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!” (Jh 16:23-24)


TSITAADID

- „Näib nagu meie palveelu piiraks Jumalat – Ta ei saa teha midagi inimkonna jaoks enne, kui keegi Teda palub.“ - John Wesley

- "Jumal kujundab maailma läbi palve, mida rohkem on palved maailmas, seda paremaks see maailm saab, ja seda tugevamad on jõud kurjuse vastu." - Ema Teresa

- "Üks tund Vaimu tööd saadab korda enam, kui terve aasta lihas. Vaimu töö vili jääb." - Oswald J. Smith

- "Kui annad end keeltega palvetades täiesti Püha Vaimu mõjutusele, võid olla kindel, et asjad edenevad märgatavalt paremini kui nendele pelgalt mõeldes või mõistusega palvetades." - Päivi Heikkilä

- "Võidmine ja vägi Jumalalt tuleb meie üle, kui me veedame aega koos temaga ja tema tõttu alistame kõik muu mis on hädavajalik alistada. See kestab kogu elu ja see maksab sulle kõik." - Benny Hinn

- “Mis on eduka palveelu esimene tõeliselt suur saladus - palvetamine Pühas Vaimus. Inimlik tarkus ja inimlik ihalus võivad saavutada inimlikke tulemusi, kuid palvetamine vaimus annab Jumalikke tulemusi." -  Lehman Strauss

- “Jumal on rohkem huvitatud meie kättesaadavusest kui meie võimekusest.” Mark McCloskey

- "Palves algab kõik ja palves lõpeb kõik. Misjoni iga edusamm on otsene palve tulemus." - A. T. Pierson.

- "Otsi inimest, kes väidab et on leidnud Kristuse ilma kellegi teise palve abita, ja sa võid jäädagi otsima." - Dick Eastman

- "Ainult võitlus hingede pärast sünnitab vaimulikke lapsi. - Oswald J. Smith

- "Hinda oma päeva edu läbi külvatud seemnete, mitte läbi lõikuse" - J.C. Maxwell


PALVED PÄÄSTMISTE EEST

- Jumal ma palvetan, et sa tõmbaksid _______ endale lähemale. Jh 6:44 

- Ma palun, et _______ sooviks sind enam tundma õppida. Ap 17:27 

- Ma palun, et _______ kuuleks ja usuks Jumala Sõna. 1Tes 2:13 

- Ma palun, et sa hoiaksid saatanat pimestamast _______ tõde nägemast. 2Kr 4:4, 2Tim 2:25-26 

- Püha Vaim ma palun, et sa näitaksid _______ tema pattu ja vajadust päästmise järele. Jh16:8 

- Ma palun, et sa saadaksid kellegi _______ evangeeliumi jagama. Mt 9:37-38 

- Ma samuti palun, et sa annaksid minule (ja minu kaaslasele ja sõbrale) võimalusi, julgust ja õigeid sõnu, et jagada tõde _______ . Kl 4:3-6 

Ef 6:19-20 

- Ma palun, et _______ pöörduks patust. Ap 17:30-31 1Ts 1:9-10 

- Ma palun, et _______ paneks kogu oma lootuse Jeesusele. Jh 1:12, Jh 5:24 

- Issand ma palvetan, et _______ tunnistaks Jeesust Kristust oma kuningana, istutaks ususeemne mulda ja kasvaks oma usus ning kasvaks rohkesti vilja sinu auks. Rm 10:9-10 Kl 2:6-7 Lk 8:15


PRAKTILISED SAMMUD

Võta iga päev vähemalt tund koos Jumalaga, et kiita ja tänada, parandada meelt, kuulda Tema häält, eestpalvetada inimeste eest, paluda päeva eest ning deklareerida Jumala Sõna oma ellu.

 

SOOVITUSLIK LUGEMINE

“Tund mis muudab maailma” - Dick Eastman

“Issand annab teile linna” - Päivi Heikkilä

“Palve saladused” - Kenneth E. Hagin

“Fresh Wind Fresh Fire” - Jim Cymbala

 
JUTLUSED

VAATA VEEL

Vaata ka materjale teiste põhiväärtuste kohta: www.toompeakogudus.ee/vaartused